CHÀO MỪNG 30/04 – 01/05 /2024

🇻🇳 CHÀO MỪNG 30/04 – 01/05 /2024 !
📌 𝐻𝑜̀𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́ 𝑣𝑢𝑖 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖, 𝑝ℎ𝑎̂́𝑛 𝑘ℎ𝑜̛̉𝑖 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑖̣𝑝 𝑘𝑦̉ 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝐺𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑁𝑎𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝑙𝑎𝑜 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑁𝐴𝑀𝐼 𝐾𝑖́𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑞𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑙𝑒̂̃ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝐴𝑁 𝑇𝑂𝐴̀𝑁, 𝑇𝑅𝑂̣𝑁 𝑉𝐸̣𝑁 & 𝑌́ 𝑁𝐺𝐻𝐼̃𝐴 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 – 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ!

🗓 NAMI xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng lịch nghỉ làm việc như sau:
— Thời gian nghỉ : Thứ Ba, ngày 30/04/2024 & Thứ Tư, ngày 01/05/2024.
— Thời gian làm việc trở lại: Thứ Năm, ngày 02/05/2024.
💞 𝐶𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑞𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑢̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̣̂ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚, 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑁𝐴𝑀𝐼 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑎!
Trân trọng !